Algemene voorwaarden voor zakelijke klanten

Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen HP Desktop C.V. en zakelijke klanten, niet consumenten, betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.


Artikel 1. Algemeen

1.1 
In deze voorwaarden wordt HP Desktop C.V, gevestigd aan Beethovenstraat 64 te Venray, verder aangeduid als HP Desktop en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder HP Desktop mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan. 

1.2 
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met HP Desktop betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.3 
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen HP Desktop en een (potentiële) koper voor zover van deze 
voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.

1.4
Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van HP Desktop tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld. 

1.5 
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de koper zijn bevestigd.

1.6 
Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij HP Desktop en een laatste versie van deze voorwaarden is te downloaden via de website van HP Desktop (www.hpdesktops.nl).

1.7 
HP Desktop behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.


Artikel 2. Aanbod en bestelling
2.1
Alle offertes van HP Desktop, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.

2.2
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt HP Desktop zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst 
van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal HP Desktop dit schriftelijk of per e-mail aan koper bekend maken. 

2.3
Mondelinge toezeggingen verbinden HP Desktop slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door de directie van HP Desktop.

2.4
Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door HP Desktop verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door HP Desktop te verrichten wezenlijk andere prestatie. HP Desktop behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De koper kan hier echter geen rechten aan ontlenen.


Artikel 3. Overeenkomsten
3.1
Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door een mondelinge bestelling of het zenden van een bestelling per fax, brief, mail of ander medium, doch uitsluitend door een bestelling via de website van HP Desktop met een daaropvolgende digitale orderbevestiging van HP Desktop, tenzij HP Desktop uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.

3.2
Een digitale opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper onverwijld bezwaar maakt. 

3.3
Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een andere blijk van acceptatie door HP Desktop is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door HP Desktop zijn bevestigd.

3.4
HP Desktop heeft ten allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.


Artikel 4. Prijzen
4.1
De zaken van HP Desktop worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij HP Desktop. De diensten van HP Desktop worden verricht tegen de prijs die HP Desktop na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert. 

4.2
Alle aanbiedingen van HP Desktop zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten of foutieve prijskoppelingen en verplichten HP Desktop niet tot het leveren van de goederen tegen deze prijs.


Artikel 5. Levering
5.1
De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 30 dagen, tenzij anders is vermeld of genoemd. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. 

5.2
Deellevering.
Indien overeengekomen is dat de leveringen in fasen zal plaatsvinden zal door HP Desktop aan de koper per deellevering verzendkosten in rekening worden gebracht.

5.3
Verpakking.
HP Desktop heeft generlei verplichting jegens de koper tot terugname van verpakkingen.

5.4
Leveringstermijnen, overmacht.
Leveringstermijnen zijn indicatief en vrijblijvend, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door HP Desktop aangegeven leveringstermijnen zijn onder voorbehoud van een juiste en tijdige levering aan HP Desktop door haar leveranciers en producenten. Vertragingen in levering en dienstverlening op grond van overmacht en andere onvoorzienbare gebeurtenissen, welke de levering door HP Desktop wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en niet te wijten zijn aan HP Desktop (waaronder in het bijzonder oorlog, oorlogsachtige gebeurtenissen, ambtelijke bevelen, het niet verkrijgen van invoer- of doorvoervergunningen, landelijke maatregelen betreffende de beperking van het handelsverkeer, stakingen, uitsluitingen en soortgelijke bedrijfsproblemen, verkeersproblemen), ongeacht of de gebeurtenissen zich voordoen bij HP Desktop, haar leveranciers of haar onderaannemers, geven HP Desktop het recht de levering respectievelijk dienstverlening voor de duur van de belemmering buiten een toepasselijke aanlooptijd op te schorten of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De leveringstermijn wordt eveneens verlengd met de periode waarmee de koper zelf in gebreke blijft ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. De koper heeft geen enkel recht op schadevergoeding als gevolg van een dergelijke belemmering. HP Desktop heeft het recht goederen of diensten in gedeelten te leveren. Bij overeenkomsten tot levering geldt iedere gedeeltelijk levering van goederen en diensten als afzonderlijke nakoming.

5.5
Gebreken, transportschade.
De koper is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijvoorbeeld de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en transportschade HP Desktop binnen 5 kalenderdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de koper te worden medegedeeld. De beschadigde goederen blijven bij de koper, totdat zij door een deskundige van HP Desktop beoordeeld zijn. Latere reclamaties dan hier genoemd worden niet door HP Desktop geaccepteerd.

5.6
Annulering.
De koper kan geheel naar eigen inzicht de overeenkomst wijzigen of ontbinden, tot aan het moment van levering. HP Desktop brengt hiervoor geen kosten in rekening en zal het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Systemen welke door HP Desktop geassembleerd moeten worden alsmede speciaal bestelde producten kunnen geannuleerd worden tot op het moment dat deze geassembleerd worden of door besteld zijn.


Artikel 6. Retournering van producten
6.1
Indien de koper de overeenkomst wenst te ontbinden en de geleverde goederen wenst te retourneren, dient de koper dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan HP Desktop te melden. De koper dient het product - na aanvraag van een service nummer - te sturen naar een door HP Desktop vastgesteld retouradres. De koper dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. HP Desktop behoudt zich het recht voor om een restockingsfee van minimaal 10 % over het aankoopbedrag te heffen of geretourneerde producten te weigeren / niet terug te nemen.
Het verkrijgen van een servicenummer geeft u alleen het recht om een product retour te sturen, dit betekent niet dat uw service aanvraag goed gekeurd of toegekend is.

6.2
Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met HP Desktop ingevolge artikel 6.1. van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal HP Desktop het aankoopbedrag van de ingeleverde producten binnen 30 dagen nadat HP Desktop het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen.

6.3
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van HP Desktop schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal HP Desktop de koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. HP Desktop heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.


Artikel 7 Verzending en overdracht van risico

Tenzij anders overeengekomen gaan vanaf het moment van levering alle risico van verlies, vergaan, beschadiging etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de koper.


Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1
HP Desktop behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde zaken  tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door HP Desktop aan de koper geleverde of nog te leveren zaken, alsmede van eventuele vorderingen voor door HP Desktop ten behoeve van de koper in het kader van de levering van zaken verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen HP Desktop van de koper te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de koper in de nakoming van de tussen HP Desktop en de koper gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten. 


Artikel 9. Aflevering en reclames
9.1
Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is HP Desktop voor overschrijding nimmer aansprakelijk.

9.2
Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan HP Desktop.

9.3
De koper is niet gerechtigd om op grond van reclames en / of garantieaanspraken de betaling op te schorten.


Artikel 10. Garantie
10.1
HP Desktop staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

10.2
HP Desktop geeft op producten één jaar garantie aan Klant, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. Op accu's en batterijen geeft HP Desktop 12 maanden garantie. Op refurbished en recertified producten alsmede demomodellen geeft HP Desktop drie maanden garantie, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.

10.3
Garantie op samengevoegde producten/onderdelen en verbruiksgoederen.
HP Desktop verleent geen garantie op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners, papier, batterijen, e.d.), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

10.4
Garantie op basis van carry-in.
De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door HP Desktop op te geven adres. De producten dienen geretourneerd te worden in de onbeschadigde, originele verpakking vrij van labels, stickers, e.d. en inclusief alle meegeleverde accessoires zoals kabels, drivers, programmatuur en handleidingen.

10.5
RMA nummer.
Retourzendingen van defecten dan wel zendingen worden in beginsel uitgesloten en niet door HP Desktop geaccepteerd, tenzij de retourzending plaatsvindt met onze vooraf gegeven toestemming middels een geautoriseerd RMA nummer en, voor zover van toepassing, met door HP Desktop in rekening gebrachte onderzoekskosten dan wel reparatiekosten.

10.6
Garantie op reparatie.
Op reparaties geeft HP Desktop drie maanden garantie of de resterende oorspronkelijke garantietermijn, net welke termijn langer is in het voordeel van Klant.

10.7
Informatie op magnetische informatiedragers.
HP Desktop is niet aansprakelijk voor het verlies van informatie op magnetische informatiedragers tijdens reparatiewerkzaamheden verricht door of namens HP Desktop, noch voor het verlies van informatie op geleverde magnetische informatiedragers veroorzaakt door defecten of mankementen van welke aard dan ook.

10.8
Eigendomsoverdracht.
Indien de afnemer aan HP Desktop een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afnemer heeft de afgegeven zaak binnen drie maanden na de afgiftedatum niet afgehaald, eventueel tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, dan wordt de afnemer geacht afstand te hebben genomen van de ter reparatie afgegeven zaak ten behoeve van HP Desktop. De afnemer zal alsdan HP Desktop vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak. 


Artikel 11. Handelsmerk
11.1
De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door HP Desktop geleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.


Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor HP Desktop in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal HP Desktop niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van HP Desktop.

12.2
De koper vrijwaart HP Desktop te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

12.3
Onverminderd het vorenstaande is HP Desktop in ieder geval nimmer aansprakelijk:
• wegens niet of niet tijdige levering;
• voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
• in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht); indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
• voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in HP Desktops bedrijfsruimte bevinden;
• voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
• voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
• voor schade door geleverde software;
• voor schade ten gevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
• voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen. 

12.4
Indien HP Desktop in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt HP Desktop slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

12.5
Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is HP Desktop nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

12.6
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door HP Desktop ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.


13. Niet-toerekenbare tekortkomingen
13.1.
Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door HP Desktop niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan HP Desktop niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de koper voor HP Desktop als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

13.2.
Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van HP Desktop alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door HP Desktop redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

13.3.
HP Desktop heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. HP Desktop is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is HP Desktop gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. HP Desktop behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

13.4.
HP Desktop heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.


Artikel 14. Ontbinding
14.1
Indien de koper zijn verplichtingen jegens HP Desktop niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die HP Desktop te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. 

14.2
In de gevallen onder 14.1 genoemd, heeft HP Desktop het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

14.3
HP Desktop is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen. 

14.4
In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst HP Desktop schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

14.5
De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

14.6
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door HP Desktop verrichte prestaties, en heeft HP Desktop onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties. 


Artikel 15. Software
15.1
Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 14 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.


Artikel 16. Toepasselijkheid
16.1
Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.

16.2
Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen HP Desktop Nederland en haar koper gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Zwolle, met dien verstande HP Desktop het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de koper

Artikel 17. Overige bepalingen
17.1
In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

17.2
De koper van goederen van HP Desktop in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, welke HP Desktop in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van HP Desktop.

 


Vergelijk